орнамент SPACE for ART

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Блу Арт“ ЕООД

на „Блу Арт“ ЕООД за ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ през Е-МАГАЗИН space4art.org

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Е-магазин space4art.org (http://space4art.org), собственост на „Блу Арт“ ЕООД (наричан по-долу „Е-магазина“). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Блу Арт“ ЕООД и Клиента. „Блу Арт“ ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Блу Арт“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 126742305, ИН по ЗДДС: BG126742305, със седалище и адрес на управление: Хасково 6300, ул.“Вършец“ 10, предоставящо стоки и услуги он-лайн посредством Е-магазина http://space4art.org/.

Под „стоки/артикули“, предоставяни през Е-магазина“ се разбират следните стоки/артикули:
– картини, изработени от канава, опънати на рамка.
– други стоки / услуги.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики – възможни размери, налични цветове, изображение и продажна цена.

Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под „Клиентски профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под „Продажна цена“ се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА „Блу Арт“ ЕООД

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки на покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Е-магазина следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ *“ и натискане на виртуалния бутон „ПОРЪЧКА“, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с http://space4art.org/, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „КУПИ“;
2. При натискане на някой от виртуалните бутони „КОЛИЧКА“, той получава достъп до секцията „ВАШАТА КОЛИЧКА“ – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
3. Във „ВАШАТА КОЛИЧКА“ Клиентът определя количеството и броя на продуктите. Има възможност за въвеждане на КОД ЗА ОТСТЪПКА при наличност на такъв и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ПОРЪЧКАТА“;
4. В НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Клиентът избира да направи „Плащане като гост“ или да създаде акаунт „Създаване акаунт“, както и да влезе в своя акаунт, при положение че има вече създаден такъв;
5. В АДРЕС ЗА ФАКТУРИРАНЕ Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, име на фирма, е-mail адрес, телефон, адрес,  град, област, пощенски код;
6.  В АДРЕС ЗА ДОСТАВКА Клиентът има възможност да въведе данни за адрес на доставка различен от адреса, с който се е регистрирал като потребител на Е-магазина. Клиентът добавя в БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОРЪЧКАТА, своите изисквания и бележки (*търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура и други);
7. Във ВАШАТА ПОРЪЧКА клиентът има възможност окончателно да разгледа своята поръчка, крайната сума за плащане, да потвърди начинът на плащане.
Клиентът потвърждава чрез задължителната отметка „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ“, че се е запознал с настоящите Условия за ползване.
Чрез натискане на бутон „ПОРЪЧКА“ Клиентът окончателно потвърждава поръчката си със задължение за плащане и заявката за покупка на стока през Е-магазина се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на „Блу Арт“ ЕООД, както и информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на възможността за изпълнение на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката – (Наложен Платеж) в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) банков път – по банкова сметка на „Блу Арт“ ЕООД;
в) електронен път – с дебитна или кредитна карта.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви б), в) или г) по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки при спазване разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), когато:
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед
– при транспортирането стоката е била повредена
– цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на стоката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 от ЗЗП, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

В изброените по-горе случаи, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право на връщане на стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати Формуляр за отказ от сключения договор до е-магазина и да пристъпи към връщане на стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително инструкции за ползване, декларация за съответствие и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, с поставените от производителя защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като преките разходи за връщане са за сметка на клиента. Формулярът за отказ следва да бъде изпратен по Е-поща. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП.

При установени нарушения във външния вид на стоката, причинени по време на нейното транспортиране, клиентът следва да се обърне към куриера за съставяне и издаване на протокол за увредена пратка.

Не могат да бъдат обект на рекламация от страна на клиента разминавания между цветовете на доставените картини и тези на неговия монитор, тъй като причината за това са различните настройки на монитора на клиента.

Публикуване на снимка

С изпращането на снимка/и на закупена от него картина от е-магазина, Клиентът се съгласява по преценка на е-магазина една от тях да бъде публикувана в раздел „Галерия” на сайта space4art.org и на страницата на е-магазина в Google+ и Facebook. Е-магазинът се задължава да не публикува източника, точното местоположение, начина на създаване (ако картината е била изработена по индивидуален проект на Клиента) и собственика на картината, без изричното позволение на Клиента.

„Блу Арт“ ЕООД полага грижа информацията в Е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

„Блу Арт“ ЕООД не гарантира, че достъпът до Е-магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Блу Арт“ ЕООД. „Блу Арт“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Блу Арт“ ЕООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Блу Арт“ ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Блу Арт“ ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Предоставените от клиента лични данни съгласно ЗЗЛД (закона за защита на личните данни) и ДПК (Данъчно процесуалния кодекс) няма да бъдат публично разпространявани.

Настоящите Общи условия са в сила от 10 октомври 2010 г. „Блу Арт“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.space4art.org, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на Е-поща. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Блу Арт“ ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

*За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

_______________________________

logo_space4art-paintings

SPACE for ART
МАГАЗИН ЗА КАРТИНИ
от каталог и по Ваша идея
Красивите цветни декорации, които допълват излъчването на Вашия дом, офис, придават им повече свежест, настроение и индивидуалност!